سه ساعته داره پرینت میکنه بدبخت هنوز یک ساعت دیگش مونده :))) اسطوره صبر و حوصلست

کویین پشمک
خلاصه اینکه تا یه سال فکر کنی گربت نره، بعد ببینی مادست، رکوردی بوده برای خودش

سانتورینی زیادی ابسترکته. ولی خب بدم نیست.

حالا به درد کیک استارتر هم دچار شدم :))))

بازیهای جدیدم رسیدن. خوشحالم.

یک سال آپتایم رو رد کردم. با‌آرچ اونم رو دسکتاپی که هر هفته دست کم ۵ روز باهاش کار میکردم :)))

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!