سانتورینی زیادی ابسترکته. ولی خب بدم نیست.

حالا به درد کیک استارتر هم دچار شدم :))))

بازیهای جدیدم رسیدن. خوشحالم.

یک سال آپتایم رو رد کردم. با‌آرچ اونم رو دسکتاپی که هر هفته دست کم ۵ روز باهاش کار میکردم :)))

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!