به شکل مشخصی مشکل جا دارم :) (اون جا رو هم پشمک میرفت توش میخوابید، ولش کردم، که نهایتا چهار تا جا داره، کتاب هم تهشه :/)

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!