به شکل مشخصی مشکل جا دارم :) (اون جا رو هم پشمک میرفت توش میخوابید، ولش کردم، که نهایتا چهار تا جا داره، کتاب هم تهشه :/)

به علت کمبود جا، درستشم نمیکنم. یه سیستم جدی لازم دارم برای مرتب کردنشون. تا یه شلف دیگه بگیرم :/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!