اینهمه انرژی اینا میذارن رو مافیا، میذاشتن رو D&D یا pathfinder یا این RPG ها، ترکونده بودن.
مافیا بازی باخت باخته، تهش اینه هر از چند گاهی یه بار بازیش کنی، خل و چلی اینهمه انرژی براش میذاری؟

Follow

و خب، تا Secret Hitler, Resistance, Avalon/Quest یا Blood on the clock tower هست، چرا مافیا اصلا؟

@fzero

یک سری یک Intro بنویس به دنیای بازی‌های غیرویدئویی.
من یکی که خط به خطش رو میخونم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!