وقای یادت میره قبل آپدیت بکاپ بگیری و همه چی میپره :)))))

Follow

البته با توجه به اینکه من دوست ندارم چیزی بمونه، خیلی هم بد نبود و سعی در برگردوندنش هم نکردم، با اینکه میشد :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!