خلاصه بیشتر دوست دارم درباره بازیا حرف بزنم با ملت :) بازی هم دوست دارم بکنم، ولی با کسایی که اهلشن و واقعا برام مهم نیست که کسی که اهلش نیست رو تبدیل کنم به اهلش.
خلاصه اگه بوردگیم دوست دارید بیاید معاشرت کنیم :)

@fzero من خیلی دوست دارم اما خیلی دورید...

@ftk آنلاین هم بازی میکنیم به برکت boardgamearena :) زیاد نه، ولی گاه و بیگاه.

@fzero عه چه خوب. چه سایت خوبی بنظر می‌رسه..

Follow

@ftk خوبه، بازیهای زیادی هم داره.

@fzero آره از اون موقع تا حالا داشتم توش بازی می‌کردم. خیلی خوبه که اکثر بازیهاش راهنمای اولیه چطور بازی کردن هم داره. :)

@ftk من همونجا با یوزر fzerorubigd هستم :) میتونی اضافم کنی معمولا تو طول هفته میریم برای بازی :)

@fzero همون موقع اضافه کردمتون. من ftarashiام. ^_^

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!