‏قدیما پشتکار رو از مورچه یاد میگرفتن، الان از پرینتر سه بعدی.

@fzero
آقا یک سوال. ایمیل چک می‌کنید؟ من یک ایمیل چند روز پیش برای شما فرستادم. البته قصد مزاحمت ندارم ولی فقط می‌خواستم ببینم که به دست شما رسیده باشد.

Follow

@AliMirjamali سلام، بله که چک میکنم. ولی این ادرسی که دادم، یک اسپم فیلتر مزخرف داشت که ایمیل شما و چند تا ایمیل دیگر رو فرستاد ه بود تو اسپم
جواب دادم دو روز پیش و امروز.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!