Follow

یه پادکست میخوام درست کنم، موضوعش بازی رومیزیه.

@fzero من خیلی به بازی‌های رومیزی علاقه داشتم و دارم؛ امسال تصمیم گرفتم جدی دنبالش کنم و یه بخشی از بودجه هر فصل رو به خرید بوردگیم جدید اختصاص دادم. بی‌صبرانه منتظر پادکستت در این رابطه هستم تا از دانش و اطلاعاتت یاد بگیرم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!