دوباره یه سرور گرفتم، برای دانلود انیمه. نتفلیکس هر چی انیمه که من میخوام ببینم رو آلمانی داره. تورنت میگیرم رو سرور مجددا و دانلود میکنم.

@fzero

هیچ وقت نتونستم مثل انسان انیمه‌ ببینم. شروع می‌کنم ۳ - ۴ روز بعد اصلا یادم میره چی می‌دیدم کجاش بودم اصلا انیمه چیه...

فقط Death Note رو فکر کنم تا تهش رفتم.

Follow

@ravexina منم گاه و بیگاه نصفه ولش میکنم، ولی معمولا برمیگردم بهشون :))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!