دوباره یه سرور گرفتم، برای دانلود انیمه. نتفلیکس هر چی انیمه که من میخوام ببینم رو آلمانی داره. تورنت میگیرم رو سرور مجددا و دانلود میکنم.

@fzero
سایت 9anime.to هم همه انیمه ها رو واسه دانلود و استریم (زبون اصلی و دوبله انگلیسی) میده.
فقط بدون اکستنشن adblock خیلی اذیت می‌کنه.
من از ublock origin استفاده می‌کنم 👍

Follow

@eXtrem0us من رو تلویزیون با بیتا میبینم. روی لپتاپ نیستم همینه که میگیرم با پلکس استریم میکنم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!