هر چی بیشتر درباره ماتریس میخونم بیشتر متقاعد میشم که اونچیزی که میگه نیست و یک فورک از xmpp که روی فدریشن تمرکز کنه بهتر جوابگو خواهد بود.

Follow

اگه فورک خودت با تغییر پروتکل رو داشته باشی، نمیتونی با یه شبکه دیگه که پروتکل اصلی رو داره سینک بشه. رسما باید شبکه‌ها یه قابلیت رو حذف کنن. خلاصه اینکار مسخرست

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!