ولی از عجایب زمانه اینه که ایمیل غیر متمرکز کاملا آزاد رو ول کنی،‌بچسبی به نوتیفیکیشنی که نه سرش معلومه نه تهش و کاملا وصل به پلتفرمه. خلاصه @danialbehzadi بشدت نامید شدم ازت :)))))‌

@fzero
اون‌هم وبه که نامتمرکز و آزاده ((:

Follow

@danialbehzadi و البته اینم بگم که نمیدونم چقدر میشه به آزاد بود وب امیدوار بود، با وضعیت فعلی بروزرها و جهتی که انتخاب کردن. خیلی ترسناکه وضعیت بروزرها. نمیدونم تا کی ff دووم میاره جلوی وب کیت و مشتقاتش.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!