من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که درجه بندی سایت bgg برای بوردگیم اصلا قابل اعتماد نیست و به شدت بایاس داره. چون همه گیمرای خفنن، ۱۵ تای اول همش گیمهای خیلی خفنه و اصلا مناسب برای آدمای عادی تا مید لول و حتی تا حدی پرو هم نیست! مثلا Gloomhaven اصلا و ابدا برای کسی که دست کم ۵۰۰ دست بوردگیم بازی نکرده بازی خوبی نیست. یعنی هر کی گلوم هیون رو پیشنهاد بده به ملت، رسما اسکل کرده مردمو :)

Follow

یا مثلا Teraforming Mars خیلی بازی جذابیه، ولی باید واقعا گیمر باشی. اگه نباشی اصلا جذبت نمیکنه که فراریتم میده.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!