دارم یه فاکتور امتیازدهی برای بردگیم ایجاد میکنم برای خودم. تو این امتیاز بندی، دنبال اینم که یه بردگیم چقدر فابل استفاده برای زبانهای دیگست. اینجوری هم هستن امتیازها :

Follow

۵- این بازی، نیازی به زبان نداره و راهنما یا نداره یا در هر زبانی وجود داره (مثل شطرنج یا تخته)
۴- قانون بازی فقط ترجمه بشه بقیه المانها نیازی به ترجمه ندارن، گویا و تصویری هستن
۳- به جز قاونو یه سری المان تو بازی زبان نیاز دارن. ولی خیلی درگیر کننده نیست، مثلا kingdom builder که کارتهای قانونش زبان لازم دارن ولی یه نفر سه تاشو اول بازی بخونه دیگه حله.
۲- اجزای بازی به زبان نیاز دارن و در طول بازی یه نفر باید دست کم بتونه بخونتشون. مثل مونوپولی و یا کارتهای ترایب توی Targi که باید

بتونی بخونی تا بازی کنی (گاهی یه نفر بلد باشه کافیه ولی تو کل گیم درگیره) یا مثل مجیک تو باید کارتها رو بتونی بخونی تا بازی کنی.
۱- بازی کلا برمبنای زبانه و باید ترجمه بشه تا قابل استفاده بشه. مثلا Codename باید زبانی که بازی میکنی رو بشناسی. بهتره ترجمه بشن و تغییر کنن.

Show thread

الان برای ۵ میشه گفت تخته نرد و شطرنج.
برای ۴ میشه گفت Azul و Patchwork و Ticket to ride (که آخری باید بتونی اسم شهرها رو بخونی، پس میشه ۳.۵ )‌
برای ۳ میشه گفت Kingdom Builder
برای دو مثلا Targi یا Monopoly مثلا Catan یکم بهتره، میشه گفت ۲.۵ مثلا
برای ۱ میشه Codename رو مثال زد.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!