دو تا بازی میخواستم این ماه بخرم، جفتشو زده آخرین دونست. نمیخواستم با هم بخرم، یکی یکی میخرم اینبار با یکم فاصله.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!