چهار تا کد چلنج داشتم برای مصاحبه‌ها این هفته. یکیشون عالی بود، یکیشون بد نبود، یکی تو هکر رنک بود کلافم کرد خیلی بیربط بود ولی تموم شد و واقعا میخوام رسما ازشون بپرسم هدفشون چی بوده از همچین مسخره بازی ای. ، بعد چهارمی! وقتی خوندمش ایمیل زدم گفتم آقا من بیخیال شدم و نمیخوام ادامه بدم. فکر کن چقدر مسخره بود. اینا چی فکر میکنن؟

Follow

هکر رنکه مساله ACM طوری بود که خب اوکیم باهاش، ولی مثال نداشت. یعنی کافی نبود. چهارمیه باید میشستم کلی الگوریتم ریاضی پیاده میکردم و بعد یه ریسرچ در حد تحقیقای دبیرستانی حاضر میکردم که اگه بریم مریخ چه مشکلاتی خواهیم داشت! رسما گفته بود چند صفحه بنویس :/ نکنید این شکاف و شعرا رو

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!